Satellite Exhibit: PAE Art Exhibit and Sale on Tilghman Island | Plein Air Easton