PAE 2020 Showcase: Friday 7/17, 12pm | Plein Air Easton