PAE 2020 Showcase: Friday 7/17, 5pm | Plein Air Easton