PAE 2020 Showcase: Sunday 7/19, 12pm | Plein Air Easton