Plein Air Easton 2017 Vlog 1 - Introduction to our Video Tip Series | Plein Air Easton