Plein Air Easton 2020: Monday, July 13th Awards | Plein Air Easton